За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2927/29.07.2021 г.

  • 28 Юли 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-2927/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно канализационно отклонение (СКО) за застроен поземлен имот с идентификатор 41143.500.1083 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра, ул. „Нов живот“ № 35"

България в Юнеско

Галерия