За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3406/02.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3406/02.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на разпределителен топлопровод в границите на имот с идентификатор 63427.2.4269 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и проектиране на абонатна станция за топлоснабдяване на многофамилна жилищна сграда"

България в Юнеско

Галерия