За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3520/14.09.2021 г.

  • 14 Септември 2021 |

Писмо до възложителя с изх.И-3520/14.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на довеждащ водопровод с две трасета за питейно-битово водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 47977.147.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечка, общ. Иваново и УПИ XIII-45, кв. 5 по плана на с.о. Стълпище, общ. Иваново"

България в Юнеско

Галерия