За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г.

  • 08 Октомври 2021 |

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хале за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 броя места за птици", с местоположение ПИ 05517.3.27 по КККР на с. Борисово

България в Юнеско

Галерия