За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-19-ОС/2021 г.

  • 06 Декември 2021 |

Решение № РУ-19-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение за „Развитие на малко земеделско стопанство”, с оглед на това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), променена със Заповед РД-74/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

България в Юнеско

Галерия