За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-779/25.02.2022 г.

  • 25 Февруари 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-779/25.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 32874.14.57 по КККР на гр. Исперих

Галерия