За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1112/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1112/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4700 на ЦЕТИН България ЕАД", с местоположение сграда с идентификатор 61710.505.819.1 по КККР на гр. Разград

Галерия