За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1120/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1120/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4980", с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.8711.3 по КККР на гр. Силистра

Галерия