За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1121/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1121/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с идентификатор 63427.2.3057 (ул. Стефан Стамболов 18) по КК и КР на гр. Русе", с местоположение 63427.2.3057 по КККР на гр. Русе

Галерия