За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1122/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1122/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „1. Изменение на подробен устройствен план - план за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 21720.140.3 по КК и КР на село Добруджанка, с който се акуализират линиите на застрояване, променя се предназначението на имота от За стопански двор в имот За производствена и складова дейност и който ще бъде устройствена основа за изграждане на сгради за складова и производствена дейност; 2. Склад за съхранение на селскостопанска продукция"

Галерия