За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1123/17.03.2022 г.

  • 17 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1123/17.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова кабелна линия СрН 20kV с дължина 90 м", с местоположение ПИ 63427.8.1314 по КККР на гр. Русе

Галерия