За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1264/24.03.2022 г.

  • 24 Март 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-1264/24.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за селскостопанска продукция", с местоположение УПИ XII, кв. 59 по плана на с. Равно

Галерия