За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2918/20.07.2022 г.

  • 20 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2918/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.146.127 по КККР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята, определянена устройствена зона за рекреационни дейности - вилна зона и последващо застрояване на вилна сграда", с местоположение ПИ 63427.146.127 по КККР на гр. Русе

Галерия