За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2920/20.07.2022 г.

  • 20 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2920/20.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения ", с местоположение ПИ 05743.72.22 и 05743.61.3 по КККР на с. Босилковци

Галерия