За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2942/21.07.2022 г.

  • 21 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2942/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Създаване и разширяване на стопанство с трайни насаждения от сливи", с местоположение ПИ 84049.95.179 по КККР на с. Щръклево

Галерия