За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2944/21.07.2022 г.

  • 21 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2944/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 61710.502.1747 по КККР на гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.502.1747 по КККР на гр. Разград

Галерия