За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2946/21.07.2022 г.

  • 21 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2946/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трасе с кабел САВТ 4х50 мм2 от табло ФЕЦ, разположен в УПИ XI-143, кв. 10, ул. "Ангел Кънчев" № 21 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на съществуващ ТП Т-3 Долна Студена", с местоположение УПИ XI-143, кв. 10 по плана на с. Долна Студена

Галерия