За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2947/21.07.2022 г.

  • 21 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2947/21.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад с битовки и административна част", с местоположение ПИ 63427.3.757 по КККР на гр. Русе

Галерия