За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2958/25.07.2022 г.

  • 25 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2958/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР на УПИ VIII-123, 126, 127, 146 и IX-122, 146 в кв. 42 по плана на Гара Бяла, общ. Бяла и ПЗ на новообразуван УПИ", с местоположение ПИ 07603.502.573 и 07603.502.572 по КККР на гр. Бяла

Галерия