За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2959/25.07.2022 г.

  • 25 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2959/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Съоръжения за киселинна обработка на маслени дестилати ъм инсталация за контактна очистка - преместване", с местоположение ПИ 63427.8.1324 по КККР на гр. Русе

Галерия