За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2967/25.07.2022 г.

  • 25 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2967/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ и работен устройствен план за УПИ IV-339, кв. 132 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.2.339 по КККР на гр. Русе

Галерия