За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2968/25.07.2022 г.

  • 25 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2968/25.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 61710.522.230, м-т Хендем, гр. Разград", с местоположение ПИ 61710.522.230 по КККР на гр. Разград

Галерия