За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2980/26.07.2022 г.

  • 26 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2980/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ 51679.26.6 по КККР на с. Николово

Галерия