За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2981/26.07.2022 г.

  • 26 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2981/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с индетификатор 63427.2.1634.1.18 по КККР на гр. Русе в самостоятелена медико-диагностична лаборатория - Филиал Русе"

Галерия