За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2982/26.07.2022 г.

  • 26 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-2982/26.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти", с местоположение ПИ 61710.506.26 по КККР на гр. Разград

Галерия