За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3014/27.07.2022 г.

  • 27 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3014/27.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-120 с идентификатор 63427.4.120 и УПИ VII-3066 с идентификатор 63427.4.3066, кв. 833, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.120 и 63427.4.3066 по КККР на гр. Русе

Галерия