За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3036/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3036/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 1 MWp върху покрив на съществуваща сграда и върху земя - за собствени нужди", с местоположение ПИ 61710.506.13 по КККР на гр. Разград

Галерия