За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3037/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3037/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Склад за насипни и палетизирани товари към съществуваща сграда в УПИ XXXV-1341, кв. 1010 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.1341 по КККР на гр. Русе

Галерия