За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3038/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3038/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР за УПИ XV-1133 и УПИ VI-1136, кв. 690 по плана на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.1133 и 63427.4.1136 по плана на гр. Русе

Галерия