За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3040/29.07.2022 г.

  • 04 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3040/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР в обхват ПИ с идентификатори 70860.507.670, 70860.507.669 и 70860.507.656 по КККР на с. Стражец, общ. Разград", с местоположение ПИ 70860.507.670, 70860.507.669 и 70860.507.656 по КККР на с. Стражец

Галерия