За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3056/29.07.2022 г.

  • 29 Юли 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3056/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция на покривна конструкция", с местоположение ПИ 77308.504.1121 по КККР на гр. Цар Калоян

Галерия