За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3085/02.08.2022 г.

  • 02 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3085/02.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на собствен трафопост ТП Люпилня в ПИ 07603.502.608.1 по КККР на гр. Бяла"

Галерия