За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3092/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3092/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизирана територия - водопроводно отклонение до ПИ 47336.63.370 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе", с местоположение от ПИ 47336.63.289, 47336.63.287, 47336.63.95, 47336.63.276 , 47336.63.370 до ПИ 47336.63.370

Галерия