За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3095/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3095/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.98.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и последващо изграждане на сграда с предмет на производство – сглобяване на шкафове за кухни и бани с готови ПДЧ"

Галерия