За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3096/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3096/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 183.60 kWp, разположена върху покривни пространства в границите на имот с идентификатор 05517.3.26 по КК и КР на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Галерия