За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3103/03.08.20222 г.

  • 03 Август 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3103/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 15 kW", с местоположение УПИ II-187, кв. 44 по плана на с. Чилнов

Галерия