За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3692/16.09.2022 г.

  • 16 Септември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-3692/16.09.2022 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 55988.10.39 по КККР на с. Пет кладенци

Галерия