За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-21-ОС/2022 г.

  • 18 Ноември 2022 |

Решение № РУ-21-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопанска програма, включващо горски подотдели 129-1, 129-2, 129-3, 129-4, 129-5, 129-в, 129-г, 129-д, 129-е и 129-ж, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).

Галерия