За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4495/15.11.2022 г.

  • 15 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-4495/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нубди с мощност 60 кW", с местоположение ПИ 36703.103.461 по КККР на с. Кацелово

Галерия