За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4496/15.11.2022 г.

  • 15 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-4496/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощнос 40 kW върху покрив на съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 15031.501.369 по КККР на гр. Лозница"

Галерия