За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4501/15.11.2022 г.

  • 15 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-4501/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначениетона битова сграда с лаборатория в аптечен склад", с местоположение ПИ 63427.8.899 по КККР на гр. Русе

Галерия