За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4512/15.11.2022 г.

  • 15 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-4512/15.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 38529.193.82 по КККР на с. Копривец

Галерия