За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-4677/25.11.2022 г.

  • 25 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх.И-4677/25.11.2022 г., относно ИП/ПП за „План за разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 30212.228.4 по КККР на с. Задруга

Галерия