За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-4684/29.11.2022 г.

  • 29 Ноември 2022 |

Писмо до възложителя с изх.И-4684/29.11.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова измервателна линия за присъединяване на клиент – „Каолин“ ЕАД – площадка в гр. Дулово и преустройство на изходен колектор на съществуващи регулиращи линии с местоположение поземлен имот с идентификатор 44358.7.1022 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лъвино, общ. Исперих", с местоположение ПИ 44358.7.1022 по КККР на с. Лъвино

Галерия