За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-22-ОС/2022 г.

  • 06 Декември 2022 |

Решение № РУ-22-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2023 г. в гори, собственост на Община Разград, включващо горски подотдели 55-„e”, 124-„д”, 132-„ж”, 137-„а”, 137-„б”, 140-„б”,146-„е”, 215-„е”, 228-„в”, 229-„г”, 317-„б”, 45-„д”, 136-„а”, 140-л”, 204-„ж”, 204-„з”, 330-„т”, 330-„у”, 330-„ф”, 334-„г”, 126-„к”, 128-„и”, 129-„в”, 143-„д”, 143-„ж”, 145-„в”, 186-„з”, 210-„н”, 320-„е” и 1244-„л”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
  • BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.);
  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.);
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/2021 г.)

BG0000173 „Островче” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.).

Галерия