За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-4720/05.12.2022 г.

  • 05 Декември 2022 |

Писмо до възложителя с изх.И-4720/05.12.2022 г., относно ИП/ПП за „Създаване на земеделско стопанство чрез отглеждане на зеленчукови култури и трайни насаждения", с местоположение ПИ 70336.29.57 и 70336.29.58 по КККР на с. Суходол

Галерия