За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-23-ОС/2022 г.

  • 14 Декември 2022 |

Решение № РУ-23-ОС/2022 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за 2023 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла”, включващо горски подотдели 92-e, 108-ж, 111-м, 148-р, 148-с, 244-с, 247-щ, 291-ш, 291-я, 315-б, 315-л, 325-в, 40-а, 46-в, 53-а, 53-б, 53-д, 54-г, 63-б, 89-в, 89-д, 91-е, 130-д, 148-т, 148-ц, 172-в, 195-д, 219-ж, 226-в, 266-в, 291-н1, 325-б, 114-б, 212-б, 234-о, 250-б, 183-и, 183-п, 183-с, 192-б, 192-в, 200-б, 220-п, 242-г, 244-т, 315-о, 325-а, 327-к1, 35-и, 205-ф, 2-а, 3-а, 9-и, 9-л, 9-н, 9-п, 9-р, 151-б, 151-з, 151-д, 151-л, 151-с, 151-ш, 151-ю, 65-л, 90-а, 92-щ, 103-п, 123-ж, 138-а, 138-б, 138-г, 138-д, 139-а, 139-в, 140-б, 144-в, 144-з, 144-и, 144-л, 220-л, 283-г, 283-и, 285-е, 286-к, 308-п, 309-о, 309-п, 320-ю, 5-ф, 5-х, 59-з, 59-и, 61-ж, 71-а, 73-ж, 74-д, 75-б, 76-е, 77-ц, 78-б, 81-и, 89-к, 91-д, 94-г, 100-в, 103-г, 107-е, 107-б, 129-г, 129-ж, 137-б, 145-о, 146-я, 148-ф, 148-г1, 183-к, 205-н, 211-л, 217-к, 217-е, 217-п, 217-с, 218-е, 220-ч, 229-к, 237-р, 242-м, 244-о, 252-ж, 259-б, 259-г, 260-и, 263-а, 263-г, 268-г, 269-в, 269-е, 269-з, 273-е, 280-а, 280-ж, 280-з, 280-е, 291-у, 291-б1, 292-ф, 296-ч1, 301-и1, 307-г, 311-л, 311-м, 312-л, 314-м, 314-р, 319б, 320-е2, 321-и1 и 323-а, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).
  • BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-561/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1041/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-693/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1031/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.).
  • BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.).
  • BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
  • BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1058/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.).

Галерия