За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-03-ОС/2023 г.

  • 12 Януари 2023 |

Решение № РУ-03-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план-извлечениe за промяна вида на сечта в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Дунав“, включващо горски подотдели 7-„в“, 7-„г“, 7-„д“, 9-„в“, 44-„к“, 149-„а“, 149-„б“, 4-„г“, 5-„м“, 5-„н“, 26-„е“, 31-„з“, 31-„н“, 31-„о“, 139-„ж“, 139-„з“, 139-„и“, 139-„к“, 139-„л“, 139-„м“, 151-„г“, 169-„в“, 44-„д“, 53-„з“, 123-„в“, 126-„а“, 126-„б“, 126-„в“, 129-„г“, 135-„а“, 135-„г“, 1-„н“, 1-„п“, 1-„ц“, 14-„у“, 15-„д“, 15-„ж“, 15-„и“, 15-„ц“, 15-„д1“, 30-„д“, 30-„к“, 31-„б“, 31-„в“, 32-„с1“, 45-„д“, 46-„п“, 46-„т“, 50-„к“, 51-„в“, 52-„ж“, 56-„е“, 56-„х“, 75-„р“, 76-„и“, 78-„г“, 116-„к“, 116-„ф“, 141-„ж“, 142-„д“, 83-„з“, 83-„о“ и 83-„р“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия.

Галерия