За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-141/12.01.2023 г.

  • 12 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-141/12.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработването на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за УПИ VIII-24 за движение и транспорт и УПИ IХ-25, кв. 916, местност Новите лозя”, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ 63427.31.24 и 63427.31.25 по КККР на гр. Русе

Галерия