За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-144/13.01.2023 г.

  • 13 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-144/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема (ПУП-ПП и ПС) за трасе на ел. захранване с ЕК 20kV на МКТП 20/0.4 kV, 100 kWA в ПИ с идентификатор 24030.501.9238 по КК и КР на гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра"

Галерия